HRANICE Plzeň 7.-8.11.2024

Adiktologická konference v Plzeňském kraji

HOME
PROGRAM
REGISTRACE
PODPOŘILI NÁS
NAPIŠTE NÁM
PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

X. AT KONFERENCE V PLZNI (2018)

1. 30 let infekce HIV v Plzeňském kraji, problematika migrace (přednáška)
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. (KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni)

Shrnutí vývoje v kraji. Na základě celostátních i krajských údajů upozorněno na odlišné charakteristiky přenosu infekce mezi migranty (rezidenty) v České republice.

2. Běháme s klienty (přednáška)
Mgr. Martin Parula (Spolek Ulice Plzeň)

Pilotní program běhu s klienty Substitučního centra Plzeň. Pokusy a omyly.

3. Co všechno lze substituovat? (přednáška)
Markéta Ryšlavá, DiS. + Mgr. Markéta Ackrmannová (Spolek Ulice Plzeň)

Ohlédnutí za činností Substitučního centra Plzeň. Co nám uplynulé roky daly a co vzaly. Umíme, nebo neumíme pracovat se současnou sítí sociálních a zdravotních služeb. Jak vnímáme svojí profesionalitu a co nám na to říkají klienti.

4. Kečup nad zlato (přednáška)
Alexandra Gutterová, DiS. + Martin Hruška + Markéta Michálková DiS. (SKP Plzeň)

Cílem příspěvku je seznámit posluchače s přínosem volnočasových aktivit při práci s uživateli služby. V první části příspěvku jsme se zaměřili na samotný vývoj volnočasové aktivity – jaká byla představa pracovníků a cíl této společné aktivity s klienty na začátku a jak vaření probíhá dnes. Chceme poukázat na to, že občasné překračování polí působnosti může vést ke zlepšení či prohloubení vztahů mezi klientem a pracovníkem. Také se u klientů rozvíjí osobní dovednosti podporující sociální začleňování. V druhé části jsme se zaměřili na pohled ze strany klientů, který byl zjišťován pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Zajímalo nás, co klienty na vaření přivádí a jaké pocity si z aktivity odnáší. Zda jsou některá pravidla aktivity pro uživatele náročná a v čem.

5. Kulatý stůl věnovaný novinkám v léčbě a prevenci virových hepatitid (VHA,VHB,VHC), se zaměřením na virovou hepatitidu C (VHC). (přednáška)
MUDr. Václav Hejda + Mgr. Dagmar Špillerová

U uživatelů návykových látek je vysoká frekvence výskytu virových hepatitid, převládá virová hepatitida typu C. V poslední době se možnosti v léčbě velmi zlepšily. Vyléčení nemocných současně snižuje rizika dalšího šíření nemoci mezi zdravé. Jaké informace mají pracovníci adiktologických služeb šířit mezi svými klienty? Co je v léčbě VHC nového? … Jaké možnosti prevence a léčby jsou v současnosti u ostatních virových hepatitid (VHA, VHB)?Příspěvek bude vycházet z dotazů posluchačů. Dotazy budou pokládány na místě. Zájemci o tuto problematiku budou předem vyzváni k sepsání témat a otázek, které bude možné na místě doplnit a rozvinout v diskusi s přednášejícím.

6. Minulost, přítomnost, budoucnost (workshop)
Bc. Ivana Ježová Dis. (Terapeutická komunita Vršíček)

Arteterapie - práce s obrazem

7. Mýty a skutečnost - vzpomínky a srovnání fungování KC v Pointu 14, z. ú. z pohledu dlouholetých pracovníků a klientů (přednáška)
Pavlína Kubečková DiS. + Bc. David Charvát (Point 14, z.ú.)

Cílem našeho příspěvku je srovnání vzpomínek pracovníků a klientů KC na fungování programu organizace Point 14 v minulosti a vsoučasnosti.

8. Od zakázaného k povolenému... (přednáška)
MUDr. Eva Tomášková (Psychiatrická klinika, FN Plzeň)

Shrnutí a ohlédnutí se za změnami v léčebném procesu na oddělení detoxu a oddělení následné léčby závislostí.

9. Pesso Boyden psychomotorická terapie a léčba závislostí (přednáška)
MgA. Martin Heřman Frys + Mgr. Lucie Peschiková

O psychoterapeutickém směru a jeho využití při léčbě závislostí

10. Primární prevence - "Když dva mluví o tomtéž..." (přednáška)
Mgr. Veronika Šimková (CPPT, o.p.s.)

Tématem příspěvku je komunikace ve vztahu učitel a lektor primární prevence. Překážky v ní, hledání a pojmenovávání zdrojů vzájemného nepochopení na cestě ke společnému cíli. Dobrý a přesný kontrakt jako nástroj funkční spolupráce a oboustranné spokojenosti.

11. První rok v Adiktologické a preventivní ambulanci pro děti a dospívající (přednáška)
Mgr. Tereza Chodlová + Mgr. Markéta Polanecká (CPPT, o.p.s.)

Cílem příspěvku je se podělit o roční zkušenosti s fungováním ambulantních služeb pro děti. S jakými klienty a jakým způsobem pracujeme. Cíl sdělení přiblížíme na kasuistikách dětí a dospívajících.

12. Skládačka jménem metodik prevence - změny v pojetí role a přístupu metodika prevence v PPP (přednáška)
Mgr. Martina Vlčková + Mgr. Věra Huzinec Čiková (Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň)

Skládačka jménem metodik prevence v PPP – Z kolika a jakých dílků se tato skládačka skládá? Jsou všechny dílky potřebné? Změny v pojetí role a přístupu metodika prevence v PPP Plzeň. V příspěvku poskytneme pohled na činnost metodika prevence PPP Plzeň od minulosti (dob evropských projektů primární prevence – KaPeZet, ZIP) do současnosti (v jakých činnostech se pohybuje dnes, kam se profiluje).

13. Terénní sociální práce s oběťmi v prostředí prostituce
Kristýna Karpíšková (Spolek Ulice Plzeň)

Shrnutí zkušeností Terenního programu Ulice při práci s obětmi v prostředí prostituce. Kazuistika významného případu z poslední doby.

14. Tradice specifických aktivit (přednáška)
Mgr. Aneta Rothová (Point 14, z.ú.)

Příspěvek popisuje historii a vývoj specifických aktivit terénního programu organizace Point 14, z.ú. Zaměřuje se na retrospektivní a současný pohled na aktivity, které přesahují základní rámec poskytovaných služeb terénního programu. Jedná se o aktivity soustředěné na prohloubení přímé práce s klientem: Čistý podchod, volnočasové aktivity, Be Safe.

15. Ukázka skupinové arteterapie na téma Já v lese (workshop)
Mgr. Kateřina Jeníková + Soňa Černá Dis. (Point 14, z.ú.)

Prostřednictvím zážitkové arteterapie budou mít účastníci možnost nahlédnout do svého vnitřního lesa. To, co les prozradí, bude zpracováno při společné skupinové práci. Účastníci tak budou moci ochutnat skloubení arte se skupinovou dynamikou a zjistit něco o sobě. Samotný význam symbolu lesa, bude odhalen až na místě pro ty, kteří najdou odvahu do něj vstoupit.

16. Volnočasové aktivity klientů doléčovacího programu: Hledání optimální formy zapojení do socioterapeutických aktivit. (přednáška)
Mgr. et Bc. Michal Slivka + Mgr. Monika Fraňková (CPPT, o.p.s.)

Socioterapeutické činnosti patří mezi základní služby poskytované doléčovacími programy. Možností, jak tuto oblast služeb naplňovat, je celá řada. Výsledky našich socioterapeutických zásahů pozorované u klientely však často vyhlížíme marně. Koneckonců, jak má vlastně vypadat dobrý výsledek a jaká sestava služeb (pozornosti, podpory a kontroly) směrem ke klientovi povede k optimálnímu výsledku? Příspěvek vychází ze zkušeností pracovníků doléčovacího programu a analýzy archivovaných dokumentů PNP za posledních 10 let.

17. Vývoj spirituální složky programu Tk Vršíček. (přednáška)
Miloslav Čech + Mgr. Marek Novotný (SKP Plzeň)

Retrospektivní pohled na vývoj, důrazy a prostor, které zaujímala spirituální součást terapeutického programu Tk Vršíček. Kazuistiky, pokus o zachycení dopadů na klienty a jejich úzdravu.

18. Vzdělávání pro pedagogy a jak (ne)reagujeme na potřeby... (přednáška)
Mgr. Hana Kolingerová + Ing. Michaela Svobodová (CPPT, o.p.s.)

V příspěvku se vrátíme na začátek, tj. do roku 2009, kdy P-centrum, CPPT, o. p. s. začalo nabízet komplexní vzdělávání pro školní metodiky prevence - Specializační kurz prevence rizikového chování. Co a jak se v kurzu za devět let jeho realizace změnilo? Co se daří a co ne? Jaké potřeby při vzdělávání mají pedagogové? Jak na tyto potřeby reagujeme? A jaká je role koordinátora ve dvouletém kurzu? Cílem příspěvku je hledat odpovědi na tyto otázky. 

Fotogalerie